Nida Sinnokrot

Algeria

Palestine Blues
Nida Sinnokrot. 2006. Palestine, United States of America. s Spanish. 72’