Videotape Study No.3

Nam June Paik, Jud Yalkut. 1967. United States of America. vo Anglès. Sense diàleg 4’

En la dècada dels seixanta, els intents germinals d'observació crítica de la televisió van estar condicionats pel desenvolupament dels primers formats d'enregistrament. En aquest context situem aquesta peça històrica de Nam June Paik, que és un document sobre la relació de retroalimentació vídeo-televisió i els mecanismes que té aquesta última de filtrat i pixelado de la informació.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nam_June_Paik