Dimitri Khodr, Cynthia Choucair
2003. 30’

...

Safar (Travel)
Safar (Travel)
Safar (Travel)
Safar (Travel)
Safar (Travel)
Safar (Travel)
Safar (Travel)
Safar (Travel)
Safar (Travel)
Safar (Travel)
Safar (Travel)