Bouchra Khalili

Morocco

http://www.bouchrakhalili.com/

Mapping Journey #1
Bouchra Khalili. 2008. France. vo Àrab. s Anglès. 4’


Mapping Journey #2
Bouchra Khalili. 2008. France. vo Àrab. s Anglès. 3’


Napoli Centrale
Bouchra Khalili. 2002. France, Italy, Morocco. vo Francès. 8’


RoundTrip
Bouchra Khalili. 2005. France, Morocco. s Castellà. 20’


Straight Stories
Bouchra Khalili. 2007. France. 10’


Straight Stories, Part 2: Anya
Bouchra Khalili. 2008. France. vo Àrab. s Castellà. 11’


Vue Aérienne
Bouchra Khalili. 2006. Espanya, France. 9’